top of page

נגישות בבניין מגורים חדש

היתר לבניין מגורים חדש, היתר לתוספת לבניין מגורים קיים, אישור או תעודת גמר לפי העניין יינתנו רק אם מולאו התנאים המפורטים  בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970 בתוספת השנייה חלק ח'1 בפרק ב': "בניין מגורים חדש".

תקנות אלו מפרטות תנאים חדשים להתאמת מבני מגורים לאנשים עם מוגבלות.

לעניין מבנה מגורים חדש, החוק קובע  כי "בניין מגורים חדש" יהיה בניין או חלק מבניין, שיש בו 6 יחידות דיור או יותר, שלהן כניסה משותפת או חדר מדרגות משותף, והיתר לבנייתו או לשימוש בו ניתן אחרי יום י' בחשוון

התשס"ז (1 בנובמבר 2006);

על מורשה נגישות מתו"ס לבדוק ולאשר התאמת תקנות נגישות בכל תכנית בקשה להיתר בניה לתוספת בניה למבנה מגורים או למבנה מגורים חדש שמתקיימות בו 6 יח' דיור ומעלה.

בחתימתו על התכנית, מצהיר מורשה הנגישות כי תואמת את הנדרש בתקנות לשלב היתר בניה.

דרישות התקנות למבני מגורים מתייחסות אך ורק לשטחים המשותפים במבנה עד דלת הכניסה לפתח הדירות. התקנות אינם מפרטות חובת נגישות בתוך שטחי הדירות במבנה.

על מנת לוודא הטמעת מרכיבי הנגישות בפועל, ממולץ ביותר שיועץ הנגישות יבקר ויאשר את שלב תכניות עבודה לביצוע בטרם יופקו התכניות הסופיות למכרז / ביצוע. פעולה זו תמנע הוצאות מיותרות בגין התאמות הנגישות הנדרשות בבניין מגורים או בתוספת לבניין בהתאם לביצוע בפועל.

 

במסגרת ייעוץ נגישות למבני מגורים אנו מבצעים:

  • בדיקת תכניות בהתאם לדרישות התקנות.

  • מתן חו"ד להטמעת מרכיבי נגישות בתכנית.

  • חתימה על תכניות בקשה להיתר בניה.

  • פיקוח עליון על הטמעת מרכיבי נגישות במבנה.

  • בדיקה ואישור תכניות עבודה למכרז / ביצוע.

  • אישור לוועדה המקומית לצורך אכלוס וטופס 4.

אדריכל גיא חן

געש אדריכלים ויועצים בע"מ

דרך חברון 101א'

בית הנציב

ירושלים 9348001

טל':    02-6481123

פקס:  02-6481125

נייד: 054-7567744

 

דוא"ל:

mail@g-a-s.co.il

bottom of page