top of page

 

 

חקיקת ותקנות נגישות מחייבות אישור מורשה נגישות לצורך קבלת היתרי בניה ואישורי אכלוס למבני ציבור, מגורים ותעשייה.
חוות דעת ואישור מורשה נגישות נדרשים עוד בשלב הגשת הבקשה להיתר הבניה על מנת לוודא הטמעת מרכיבי הנגישות בהתאם לתקנות הרלוונטיות.
בתום הבניה, ולצורך אכלוס המבנה, יש לקבל אישור מורשה נגישות כי הבניה תואמת את דרישות התקנות הרלוונטיות על כל מרכיבה.
אדריכל גיא חן ממשרד געש אדריכלים ויועצים, מתמחה בתכנון וייעוץ נגישות לאנשים עם מוגבלות, בפרויקטים ציבוריים ופרטיים.
המשרד מספק ייעוץ ואישור נגישות למבנים, תשתיות וסביבה עבור אדריכלים, יזמים, רשויות מקומיות, קבלנים ואנשים פרטיים.

Mountain Lake
Beach Huts
Ferris Wheel
Palm Trees
City Cycle
Misty Slopes
Fire Wood
Foggy Pier
Cafe in Autumn

 

  "נגישות" - "אפשרות הגעה למקום, תנועה והתמצאות בו, שימוש והנאה משירות, קבלת מידע הניתן או המופק במסגרת מקום או שירות או בקשר אליהם, שימוש במתקניהם והשתתפות בתכניות ובפעילויות המתקיימות בהם, והכול באופן שוויוני, מכובד, עצמאי ובטיחותי"...  חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998

אדר' גיא חן – געש אדריכלים ויועצים בע"מ | יועץ נגישות לאנשים עם מוגבלות

אדריכל גיא חן

געש אדריכלים ויועצים בע"מ

דרך חברון 101א'

בית הנציב

ירושלים 9348001

טל':    02-6481123

פקס:  02-6481125

נייד: 054-7567744

 

דוא"ל:

mail@g-a-s.co.il

bottom of page