אדר' גיא חן – ג.ע.ש אדריכלים | יועץ נגישות לאנשים עם מוגבלות

"נגישות" - אפשרות הגעה למקום, תנועה והתמצאות בו, שימוש והנאה משירות, קבלת מידע הניתן או המופק במסגרת מקום או שירות או בקשר אליהם, שימוש במתקניהם והשתתפות בתכניות ובפעילויות המתקיימות בהם, והכול באופן שוויוני, מכובד, עצמאי ובטיחותי; חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998

חקיקת ותקנות נגישות מחייבות אישור מורשה נגישות לצורך קבלת היתרי בניה ואישורי אכלוס למבני ציבור, מגורים ותעשייה.
חוות דעת ואישור מורשה נגישות נדרשים עוד בשלב הגשת הבקשה להיתר הבניה על מנת לוודא הטמעת מרכיבי הנגישות בהתאם לתקנות הרלוונטיות.
בתום הבניה, ולצורך אכלוס המבנה, יש לקבל אישור מורשה נגישות כי הבניה תואמת את דרישות התקנות הרלוונטיות על כל מרכיבה.
אדריכל גיא חן ממשרד ג.ע.ש אדריכלים, מתמחה בתכנון וייעוץ נגישות לאנשים עם מוגבלות, בפרויקטים ציבוריים ופרטיים.
המשרד מספק ייעוץ ואישור נגישות למבנים, תשתיות וסביבה עבור אדריכלים, יזמים, רשויות מקומיות, קבלנים ואנשים פרטיים.